Φωτοερμηνεία Αεροφοτογραφιών

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

 

 

Φωτοερμηνεία είναι η διαδικασία κατά την οποία εντοπίζουμε και εξετάζουμε ένα αντικείμενο πάνω σε μια ή σε περισσότερες Αεροφωτογραφίες, με σκοπό την αναγνώριση και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.
Η φωτοερμηνεία είναι μια '' γέφυρα '' στο παρελθόν. Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να δούμε ένα αντικείμενο σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας σε διάφορες χρονικές περιόδους, παρελθόντων ετών . Η φωτοερμηνεία έχει πλήρη αποδεικτική αξία και νομική υπόσταση.   Οι αεροφωτογραφίες σε συνδυασμό με δορυφορικές εικόνες σε μια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά δομημένη Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας έχουν σχεδόν αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα διότι συμπεριλαμβάνουν δημόσια έγγραφα όπως είναι οι αεροφωτογραφίες που πάντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας όσο αναφορά την ημερομηνία λήψης και την αυθεντικότητα τους. Τα συμπεράσματα που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση συνοδεύονται από επισυναπτόμενα αποσπάσματα χαρτών δισδιάστατα ή τρισδιάστατα, καθώς και μια συνοπτική ανάλυση της μεθοδολογίας.                                                                                                                                       

Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο για υπηρεσίες και για δικαστική χρήση που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες, απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν:

 

Ύπαρξη ή μη δρόμων, μονοπατιών, κτιρίων ή άλλων κατασκευών

Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες

Ένσταση κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού σχετικά με Δάσος - Δασική Έκταση -Χορτολίβαδο - Αγρό 

Τεκμηρίωση σχετικά με το έτος κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων ή προσθηκών

Γεωμορφολογία και άλλα φυσικά ή τεχνητά χαρακτηριστικά του εδάφους

Ορισμό θέσης ρεμάτων και πιθανές μεταβολές με το πέρασμα του χρόνου

Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις

Χρήση και κάλυψη γης

Εντοπισμός Ιδιοκτησίας

Τοπογραφικό του Παρελθόντος & σύγκριση με το Τοπογραφικό του Παρόντος - Φωτογραμμετρία
Είδους κατασκευής.
Τεκμηρίωση χρονολογικά χρήσης γής του Δημοσίου για εξαγορές - παραχωρήσεις - μίσθωσης από το Δημόσιο.